Що таке антропогенез

Що таке антропогенез

Термін антропогенез, ймовірно, знайомий більшості людей ще зі шкільної лави. Він походить від двох грецьких слів: anthropos - людина і genesis - походження. Все разом перекладається як "походження людини" і означає ту частину біологічної еволюції, яка стосується походження і формування сучасного типу людини (Homo sapiens).


Вивченням проблем антропогенезу сьогодні займається цілий спектр наук: антропологія, генетика, палеоантропологія, лінгвістика, археологія палеоліту, етнографія, приматологія, еволюційна морфологія та ембріологія. Причому інтерес вчених тут стосується не тільки формування фізичного типу людини, а й процесу її первісної трудової діяльності, розвитку мовлення та системи комунікацій, зачатків суспільства. До основних проблем антропогенезу належать такі: місце і час появи перших найдавніших людей, основні етапи антропогенезу, його рушійні сили на окремих стадіях, фактори, що впливають на процес людської еволюції, розвиток первісних суспільств і мови, кореляція еволюції фізичного типу людини і культурно-історичного прогресу. В основі наукової бази досліджень антропогенезу лежить теорія еволюції Чарльза Дарвіна. Відповідно до її положень у сучасній науці існує уявлення про поступове формування людини сучасного типу в результаті природного відбору під впливом колективної трудової діяльності. У результаті тривалих досліджень сучасна наука переконливо довела, що найдавніші представники Homo sapiens з 'явилися на землі 400-250 тисяч років тому. Більшість вчених дотримуються думки, що прародиною людства став африканський континент. Виникнувши в центральній Африці, перші спільноти стародавніх людей почали поширюватися по всьому світу, поступово витісняючи неандертальців і представників виду Homo erectus (людини прямоходячої). Але слід зазначити, що це не єдина гіпотеза на сьогоднішній день. Існує також мультирегіональна гіпотеза, згідно з якою людство, що зароджується, не витісняло інші види. Замість цього, починаючи з Homo erectus, мала місце еволюція єдиного виду, в рамках якого генні потоки могли вільно циркулювати. Що зрештою призвело до формування людини сучасного фізичного типу. На даний момент неможливо з упевненістю сказати, яка з цих двох панівних теорій є справжньою. Наявні в розпорядженні дослідників матеріали палеоантропології не дають однозначної оцінки. Водночас дані генетики більшою мірою підтримують африканську гіпотезу, яка також вразлива для критики.